Algemene voorwaarden

Does it fit you too?

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer: Margret Becx , ingeschreven in het
handelsregister onder nummer: 17247445 , die deze algemene voorwaarden
gebruikt voor het aanbieden van diensten.

2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de
opdrachtnemer opdracht
verleent tot het verrichten van diensten.

3. Cliënt: degene die gebruikt maakt van een van de
diensten die de
opdrachtnemer aanbiedt.

4. De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar behoeven
niet, dezelfde zijn.

5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn
deze algemene voorwaarden
van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer.

6. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden
zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van
de opdrachtgever wordt
door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de
opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

8. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze
algemene voorwaarden kunnen
geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op
informatie die door de
opdrachtgever is verstrekt.

2. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer
zijn vrijblijvend, tenzij in
het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte
vermelde datum. Na deze datum
kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.

4. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de
geoffreerde prijzen voor
bedrijven exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW.

5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten.

6. De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden
gehouden indien de
opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Totstandkoming en nakoming overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen door de opdrachtnemer en
een opdrachtgever komt
tot stand door aanbod en aanvaarding.

2. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend
retourneren van een door
de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een
digitaal door opdrachtnemer gestuurde offerte.

3. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te
zijn gekomen
overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de
feitelijke dienstverlening door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt.

4. De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt
voor de opdrachtnemer
tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

5. De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te
verrichten werkzaamheden
naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap.

6. De opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige
gevallen (mede) met
behulp van door haar ingeschakelde derden.

7. Indien er sprake is van overmacht, waardoor
nakoming van de overeenkomst
redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de
uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip
alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd,
alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 4 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

1. De opdrachtgever is verplicht om alle
persoonsgegevens aan te leveren die door
de opdrachtnemer worden gevraagd. De opdrachtnemer zal alleen om gegevens
vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na
het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de
opgegeven gegevens van de opdrachtgever, dan dient dit aan de opdrachtnemer
doorgegeven te worden.

2. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de
gevolgen van het niet
hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste
(adres)gegevens.

Artikel 5 – Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen de op de
factuur aangegeven termijn, op
een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is
overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de
tijdige betaling van de
factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De
opdrachtgever is dan wettelijke rente aan de opdrachtnemer verschuldigd. In
dat geval kan de opdrachtnemer besluiten om de dienstverlening aan de
opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te beëindigen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van haar
eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel
beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de
betalingsverplichting van
de opdrachtgever niet op.

4. Alle met de incasso gemoeid gaande
(buiten)gerechtelijke kosten komen voor
rekening van de opdrachtgever.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de
opdrachtgever degene die
gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening
van de opdrachtnemer.

Artikel 6 – Annulering/beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een coachsessie,
coachtraject, workshop of training te annuleren of deelname van een
opdrachtgever of cliënt te weigeren, dan wel de door de opdrachtgever
aangewezen opdracht te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht
heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer
betaalde bedrag.

2. Annulering door de opdrachtgever kan tot 6 weken
voor aanvang van een
coachtraject, workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is
de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het coachtraject, de
coachsessie, workshop of training te voldoen.

3. Ingeval de opdrachtgever dan wel de cliënt, na
aanvang van het coachtraject of
training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet
deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij
de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van
opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

4. Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor
aanvang kosteloos worden
afgezegd c.q. verplaatst. Opdrachtnemer streeft ernaar afspraken altijd door
te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen
24 uur is opdrachtnemer gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in
rekening te brengen.

5. De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst
met onmiddellijke ingang
en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever
tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de
overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde
verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn
aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze
aanmaning alsnog nakomt.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en risico

1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid jegens de
opdrachtgever ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare
tekortkoming of onrechtmatige daad.

2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn
voor enigerlei schade, dan is
de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding
van een verstrekte opdracht.

3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer
of haar ondergeschikten.

4. Indien door of in verband met het verrichten van
diensten door de
opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht,
waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn
beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de
opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het
eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

Artikel 8: Overmacht

De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van
enige verplichting jegens de
opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De
opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan
twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Werkzaamheden die door de opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de overmacht,
mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden.

Artikel 9 Intellectueel eigendom en gebruikersrecht

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele
eigendomsrechten blijven
berusten bij de opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde
stukken en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz.,
zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet
zonder
voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden
gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van
de
verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 10 – klachtenregeling

Eventuele klachten over door de opdrachtnemer
geleverde diensten dienen binnen
8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtnemer
kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht
akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht
ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 11 – slotbepaling

1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden
nietig is of mocht worden
vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepaling, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg een nieuwe
bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de
opdrachtgever is het
Nederlands recht van toepassing.

3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de
opdrachtnemer van naam,
rechtsvorm of eigenaar verandert.

Privacyreglement

Om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren,
houdt de opdrachtnemer
een registratie bij van persoonlijke en administratieve gegevens. Om
opdrachtgevers en cliënten te garanderen dat hun privacy wordt beschermd en er
zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan, hanteert de opdrachtnemer een
privacyreglement.

Artikel 1 – Persoonsgegevens

1. De door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer
verstrekte persoonsgegevens,
zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(Wbp). De opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat deze
persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en
zorgvuldige wijze worden verwerkt.

2. De door de opdrachtgever verstrekte
persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn
overgedragen en afgegeven. Het gaat hierbij om gegevens waarmee de
opdrachtnemer de opdracht kan uitvoeren, gegevens
waarmee opdrachtnemer de financiële administratie kan voeren en gegevens
waarmee de opdrachtnemer contact kan leggen met de opdrachtgever.

3. De opdrachtgever kan verzoeken om inzage van zijn
persoonsgegevens en om
verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens.

Artikel 2 – Geheimhouding

1. De opdrachtnemer behandelt alle informatie over
individuele cliënten
vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden
bekend wordt. Uitsluitend in noodgevallen waarbij het leven van de cliënt zelf
of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken.

2. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze
geheimhoudingsverplichting
ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden
ingeschakelde derden.

Artikel 3 – Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan
noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders
met de cliënt is afgesproken.